Inchirieri garsoniere Bucuresti – Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Garsoniere – 339 anunturi

20 Th Residence, zona Regie-Grozavesti

375 €

Inchiriez garsoniera bloc 2017,in 20 Th Residence, zona Regie-Grozavesti, 4 min metrou, suprafata aprox. 40 m2, etaj 9/11, decomandata,complet…

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Postavarului, Titan, metrou Nicolae Grigorescu

+ Schita

350 €

Particular inchiriez garsoniera bloc nou 2008 Titan (Postavarului), 40m+boxa 3m, et 7/11, g+f+p+t+um+ac, centrala termica proprie, aer cond,…

Unirii Zepter, Alba Iulia

300 €

decomandata,mobilata si utilata complet, etaj 9 din 10, prezinta imbunatatiri: gresie, faianta,parchet, termopan. Vecinatati: Alba Iulia, Nerva…

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Piata Sudului, Sun Plaza

360 €

Inchiriez garsoniera nou mobilata utilata. 2 luni garantie. Accept agentii imobiliare astfel: comision fix 50E pt. contract pe 2 ani. 25E pt. 1 an….

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Unirii, Nerva Traian

350 €

particular, garsoniera de inchiriat etaj 6/8, prima pe culoar, libera, loc de parcare platit in fata blocului, bloc reabilitat termic, repartitoare…

Plaza Romania, Drumul Taberii

320 €

inchiriez garsoniera in zona Plaza Romania, nou renovata, mobilier si electrocasnice noi, aer conditionat, gresie, faianta, termopan, acces la…

Timpuri Noi la 1 minut de metrou

270 €

Stradal pe Calea Vacaresti, vis a vis de Facultati, cf.I sporit cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet curata, liber, vizite urgent, merita,

Zona Brancoveanu 6 min metrou, Str. Secuilor

300 €

Inchiriez garsoniera.lux,zona Brancoveanu 6 min metrou, Str. Secuilor, totul nou, prima inchiriere, suprafata aprox 30 mp, etaj 1/7, complet…

1 Mai, Banu Manta, cf.1 lux

350 €

garsoniera spatioasa cf.1 sporit, generoasa, spatioasa, 3/8, super moderna, mobilata, utilata, contract inregistrat, seriozitate, pozitie foarte bune.

Militari

1.000 Lei

Inchiriez garsoniera confort 1, in Militari, piata Gorjului la 3 min. de metrou, bloc reabilitat termic, complet utilata, pret avantajos.

Drumul Taberei, Favorit, proprietar direct

279 €

inchiriez garsoniera Drumul Taberei Favorit, langa Hotel Haiducul, proprietar, statia de metrou Favorit, etaj 5 din 10, g, f, parchet, termopane…

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Pantelimon

750 Lei

Inchiriere garsoniera, cf2 , 24 mp, etaj 5/10, 2 lifturi, bloc civilizat, centrala proprie, A.C., aragaz, frigider, cabina de dus, usa metalica,…

Nerva Traian, Anastasie Panu

210 €

10 min. metrou Timpuri Noi, garsoniera cf. 1 sporit decomandata, 46 mp, curata, mobilata si utilata complet, libera, ocazie, 1 l plus 1 luna plus…

Sebastian, Prosper

275 €

Sebastian, Prosper, proprietar, garsoniera se afla in vecinatatea Parcului Sebastian, in planul doi stradal. Este situat la et. 4/8, bloc construit…

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Iancului, Avrig, 3 minute pana la metrou

250 €

cf. 1, semidec., 35 mp, etaj 8/10, zugravita recent, toate imbunatatirile, mobila noua, utilata complet, libera, vizite urgent, sunati acum, merita

Metrou Brancoveanu, Oraselul Copiilor stradal

200 €

Oltenitei, mobilata elegant, utilat aragaz, frigider, masina de spalat, zugravita,centrala propie, izolata termic, g, f, p, t, um

Drumul Taberei - b-dul Timisoara x Romancieilor

1.000 Lei

inchiriez garsonia, utilata si mobilata complet, parter, B-ul Timisoara, in zona Romancierilor.

Unirii

350 €

Calea Calarasilor, bloc 1995, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Matei Basarab, Decebal, Mihai Bravu,…

Iancului

300 €

Pantelimon, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Mega Mall, Vatra Luminoasa, Obor, Arena Nationala, Mihai…

Mihai Bravu

350 €

Calea Vitan, bloc 2014, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Unirii, mall Vitan, metrou…

13 Septembrie, Marriott

320 €

Marriott, garsoniera amenajata si mobilata modern, utilata complet, etaj 5/8, libera, parchet, gresie, faianta, termopan, ac;

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Garsoniera Unirii, Nerva Traian, Mall Vitan, 40 mp

400 €

Prima inchiriere, anuntul proprietarului. Mobila tatami, fotoliu de piele, renovat, mobilat, electrocasnice noi.

Giulesti, Prunaru

1.000 Lei

agentie, inchiriez garsoniera suprafata aproximativ de 55 mp in calea Giulesti, Prunaru, dupa cimitirul Calvin al doilea bloc. Camera de…

Mariott, 13 Septrembrie, garsoniera, renovata nou

349 €

13 Septembrie – Mariott, vis a vis de Catedrala Neamului, garsoniera decomandata, renovata nou, complet mobilata, etajul 9/10, termopan, aer…

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Drumul Taberei, Drumetul

220 €

renovata, confort 1, etaj 8/10, foarte curata. Mobilier ultramodern, masina de spalat,aer conditionat, frigider, aragaz, tv. Imbunatatiri noi, g,…

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Colentina, Fundeni Spital

1.150 Lei

2/6, mobilat ultra modern, utilata complet,bl.mixt, nou constructie 2010, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, centrala…

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Lacul Tei, Facultatea de Constructii

350 €

7/10, mobilata modern, utilata (masina de spalat, frigider, aragaz, TV), gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, geam…

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Piata Iancului, Obor

130 Lei

regim hotelier, garsoniera renovata recent, zona Piata Iancului Obor. Bucatarie mobilata, frigider, masina de spalat, tv, wi-fi. Bloc curat etaj…

Titan, Basarabia, Chisinau, Diham, semistradal

280 €

2/10, cf 1, sdec, 32 mp, pe mijloc, bl de garsoniere, reabilitat termic, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, g+f+p+t, usa metalica,…

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Rahova

300 €

inchiriez garsoniera in zona Rahova (Margeanului) mobilata si utilata, cablu tv, internet (rds-rcs) totul este nou. O luna garantie plus o luna…

Vitan, Vitan Mall

350 €

4/8, 1990, 45 mp utili, decomandata, g+f+p+t+um+ac, mobilata si utilata, imobil reabilitat termic. www.realkom.ro

Vitan Mall, Agatha Barsescu

293 €

2/4, 1987, decomandata, 42 mp, g, f, p, t, um, ac, mobilata si utilata, libera. www.realkom.ro

Calderon, Universitate, Unirii, Rosetti, Magheru

250 €

proprietar ofer cam in ap. dec. de 4 cam., 6/7, bloc 1978, mob., utilat complet, ac, um, internet, tv. Acces sufragerie. Pt. d-ra sau d-na singura…

Unirii, Nerva Traian

350 €

3/8, 1993, decomandata, 40 mp, g+f+p+t+um+ac, mobilata si utilata, libera. www.realkom.ro

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Tineretului, Gheorghe Sincai, Metrou Tineretului

375 €

4/10, 2000, 30 mp totali, 28 mp utili, g+f+p+t+um+ac, mobilat si utilat, apropiere metrou, stradala.
www.realkom.ro

Armeneasca, Bd. Carol, Rosetti, Universitate

390 €

Proprietar inchiriez gars 45 mp, etaj 1/5, ultracentral Armeneasca, zona retrasa. Renovata, impecabila, mobilata, utilata complet, ac, tv, cablu,…

Ultracentral, metrou

350 €

gars. mobilata/nemobilata, et. 2, termen lung, proprietar, fara agentii,

Unirii

220 €

garsoniera in vila, tv, net, wi-fi, parcare, utilitati incluse partial, proprietar,

Pantelimon, Cimitirul Armenesc, Elev Stefanescu

250 €

7/10, cf. 1, sdec, 32 mp, pe mijloc, bloc garsoniere, 2 lifturi modernizate, zugravita, contorizata,
luminoasa, mobilata modern, utilata…

Brancoveanu, Turnu Magurele, Dealul Cucului

300 €

Inchiriere garsoniera,42 mp, etaj 5/5, lift, balcon, bloc nou, mobilat si utilat, prima inchiriere, zona Sector 4, Brancoveanu, Turnu Magurele,…

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Lacul Tei

230 €

Colentina, Obor, etaj 4, bloc izolat termic, spatioasa, aer conditionat, aproape de Facultatea de Constructii, libera

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Obor, Doamna Ghica, 38 mp, mobilata modern utilata

300 €

Colentina, Dna Ghica, et. 4/10, 38 mp, bloc mixt, renovata integral, mobilata si utilata modern-nou, la prima inchiriere, bucatarie pe comanda, pat…

Drumul Taberei Cartierul Latin

260 €

Prelungirea Ghencea Cartierul Latin, mobilata utilata, 40 mp, centrala, constructie noua, parcare, libera, costuri mici la utilitati, apropiere…

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Militari

1.300 Lei

Gorjului, cf. 1, dec, 3/10, ac, libera, imbunatatiri, mobilata, utilata, stradala vedere pe spate.

Nerva Traian proprietar

380 €

Garsoniera, vedere fata chiar pe bulevard nu stradute, renovat mobilat nou, clima noua sistem inverter, se poate si pentru o perioada de doar 4-6…

Sos Fundeni

1.000 Lei

garsoniera in vila mobilata, utilata, zugravita, liniste, zona buna, parcare, lux, usa metalica, cablu si internet gratis.

Vitan Barzesti

inchiriez garsoniera. Detalii la tel.

Militari -Piata Gorjului

3 min. de metrou Gorjului, conf. 1, complet mobilata si utilata, et. 1/8;

Sector 4, Soseaua Giurgiului

200 €

garsoniera parter, reabilitata termic, gresie, faianta, parchet, situata aproape de metrou,

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Militari, Gorjului

220 €

la 1 minut fata de metrou stradal, in bloc mixt, libera va oferim garsoniera decomandata, etaj 2/10, mobilata, utilata. Garsoniera are gresie,…

Unirii Splai nr.9, Vitan Barzesti

230 €

cu loc de parcare, Confort City, s40 mp,et.3/11, mobila moderna, utilata, ms, centrala proprie, costuri mici la intretinere, loc de parcare…

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Unirii, Matei Basarab, Primarie, 10 minute metrou

250 €

1997, 45 mp, decomandata, balcon, bloc mixt si reabilitat, baie cu geam, complet mobilata si utilata, parcare, apropiere supermarket, piata, parc,…

Drumul Taberei, Piata Moghioros

270 €

spatele postei, Telekom, garsoniera semidecomandata, mobilata nou, utilata, renovata proaspat, etaj 9, parchet, gresie, faianta, termopan, masina…

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Drumul Taberei, Plaza Romania, mobilata

250 €

0 comision. La parter! Garsoniera curata, mobilata, utilata complet, potrivita pentru 1 persoana sau 1 cuplu. Zona linistita, cu mijloace de…

Obor, Masina de Paine, 7 min metrou, Kaufland

250 €

mall Veranda, Colentina, Teiul Doamnei, sectia 7, cf, 1 semi, 30 mp, pe mijloc, vedere deschisa, orientare sud, mobilata, utilata, imb, g, f,…

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Soseaua Nordului-Herastrau, studio 46 mp,parter/5

500 €

pentru rezidenta sau birou.Studio elegant intr-un bloc 2008, cu intrare frumoasa si paza permanenta. Interior cu finisaje moderne, living spatios…

 • 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Prelungirea Ghencea

230 €

Valea Oltului, Sunrise Residence etaj 2/5, mobilata si utilata modern, canapea extensibila, centrala proprie, ac, bloc nou. Acces rapid RATB, 122,…

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Teiul Doamnei

1.000 Lei

Agentia Imobiliara Nelbo inchiriaza garsoniera et 7 confort 1, semidecomandata,.mobilata clasic, zona Teiul Doamnei.

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Piata Rahova

1.200 Lei

bloc nou, garsoniera zona verde, linistita, etaj 4/8, 36 mp, complet si nou, centrala termica, foarte economica iarna, calduroasa, aproape de…

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Drumul Taberei, Valea Oltului

250 €

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovata recent.

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *